بلاگ

طراحی دو خم

طراحی دو خم در کانال سازی

طراحی دو خم در کانال سازی

از طراحی دو خم ها برای تغییر مسیر کانال سازی از مقابل یک مانع استفاده می شود. دو خم همچنین می تواندبه عنوان یک تبدیل نیز عمل کند، یعنی علاوه بر این که مسیر کانال کولر را تغییر می دهد اندازه آن را نیز تغییر دهد. طراحی دو خم S شکل یکی از متداول ترین طراحی دو خم ها است. یک دوخم S شکل نسبت به تبدیل چهار گوش که در فصل چهار توصیف شد ارجع تر است چون باعث ایجاد جریانی یکنواخت تر در کانال کشی کولر می شود. برای اطلاع از قیمت کانال کولر S شکل با ما تماس بگیرید.

طراحی دو خم در کانال سازی استاندارد:

یک دو خم S شکل استاندارد در هر دو انتها، هم اندازه ابعاد کانال سازی اصلی است

الگوی سطح جانبی در طراحی دو خم کانال سازی:

با استفاده از مراحل زیر می توانید الگوی سطح جانبی یک طراحی دو خم S شکل استاندارد را به دست آورید . ابعاد آن در شکل 2 نشان داده شده است و حروف نیز به منظور سهولت در پیگیری الگو نمایش داده شده است.

·         مرحله اول ، ابتدا چهارگوشه سطح جانبی را مشخص کنید نقاط (A,B,C,D) . سپس در هر انتها نقطه میانی را بیابید (نقاط E,F) شکل اول

·         مرحله دوم ، از نقاط میانی E,F خط مرکزی را رسم کرده و آن را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید. نقاط G,H نقاط یک چهارم هستند.

·         مرحله سوم ، از نقاط یک چهارم G,H خطوط عمود را به گونه ای ترسیم کنید و امتداد دهید تا با تقاطع با خطوط انتهایی ، نقاط j و ن پدید آید.

·         مرحله چهارم ، نقطه j را به عنوان مرکز فرض کرده و دو کمان از نقاط AوB  عبور دهید. سپس نقطه K  را مرکز فرض کرده و در کمان از نقاط C  و D عبور دهید.

اگر الگوی شما دقیق باشد ، این کمان ها تشکیل یک منحنی S شکل نرم را خواهند داد. در کارگاه ، کمان ها کمی با حالت ایده آل فاصله دارند و وقت خود را با ترسیم الگوی مجدد تلف نکنید. تنها سعی کنید که منحنی هایی با شیب یکنواخت و نرم رسم کنید. البته باید لقی مجاز برای درز اتصال و اتصالات را نیز در نظر بگیرید.

الگوی رویه:

طول گسترده رویه را می توان یک باریکه فلز با یک خط کش منعطف اندازه گیری کرد. هم چنین می توانید به جای اندازه گیری طول منحنی ، با استفاده از رابطه زیر طول گستره منحنی را بدست آورید:

O= ارتفاع لبه پایینی دوخم

L= طول دو خم

برای مثال از رابطه بالا می توان برای یافتن طول گسترده رویه شکل 2 استفاده کرد:

طراحی دو خم  S شکل در کانال کشی کولر با تغییر اندازه سطح جانبی :

شکل (3) یک طراحی کانال سازی دو خم S شکل را نشان می دهد که ابعاد سطح جانبی آن تغییر کرده است. پهنای رویه ثابت است – پهنای رویه ها در هر انتها 14 اینچ است.

الگوی سطح جانبی در طراحی دو خم :

الگوی سطح جانبی برای این اتصال مشابه دو خم S شکل استاندارد است با این تفاوت که این الگو دارای 2 خط مرکزی است.

· مرحله اول ، نقاط گوشه را مشخص کنید (A,B,C,D)

· مرحله دوم ، خطوط مرکزی را رسم کرده و به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید و نقاط یک چهارم را مشخص کنید

· نقطه میانی در انتهای کوچک تر را E بنامید.

· نصف فاصله انتهای کوچک تر را اندازه گیری کنید (در این مثال 3 اینچ) و در انتهای بزرگ تر این فاصله از دو سمت علامت گذاری کنید تا نقاط F و G مشخص شود.

· خطوط مرکزی را رسم کرده و نقاط یک چهارم را علامت بزنید.

· فضای EFG که در وسط الگوی سطح جانبی ایجاد شده باعث تغییر اندازه در طراحی  کانال کولر دو خم خواهد شد.

· مرحله سوم ، برای هر خط مرکزی از نقاط یک چهارم ایجاد شده خطوط عمود را رسم کنید. محل تقاطع این خطوط با خطوط انتهایی مرکز کمان ها را معین می کند.

· مرحله چهارم ، ترسیم کمان

· مرکز کمان ها را به درستی انتخاب کنید

· خط عمود از خط مرکزی بالا مراکز H و J را برای کمان های بالایی ایجاد می کند.

· خط عمود از خط مرکزی پایین مراکز K و L برای کمان های پایینی ایجاد می کند.

تقاطع کمان ها با خطوط انتهایی باید به درستی انجام شود. اگر انحراف کمان ها خیلی زیاد باشد. الگوی شما اشتباه بوده و احتمالا از مراکز نادرست برای رسم کمان استفاده کرده اید.

الگوی رویه طراحی دو خم در کانال سازی :

برای محاسبه طول گسترده هر رویه می توانید با استفاده از یک خط کش منعطف یا باریکه فلز آن را اندازه گیری کنید . یا می توانید از معادله زیر طول مورد نظر را به دست آورید.

O= ارتفاع لبه پایینی دوخم

L= طول دو خم

طول گسترده دو رویه با هم متفاوت خواهد بود چون منحنی تشکیل دهنده آن ها باهم فرق دارد. ارتفاع دو خم از رویه پایینی برابر 10 اینچ است (شکل 3) . کل ارتفاع در سمت کوچک تر برابر 16 اینچ است (10+6=16) بنابر این ارتفاع دو خم از رویه بالایی برابر 6 اینچ خواهد بود (16-10=6)

طراحی دو خم S شکل با تغییر اندازه رویه:

شما تا کنون با دو روش تهیه الگو برای سطح جانبی دو خم S شکل آشنا شده اید.هر سطح جانبی یک دو خم S شکل آشنا شده اید.هر سطح جانبی یک دو خم S شکل برخورد کنید که اندازه رویه آن تغییر می کند.اصول پایه ای تهیه الگو مانند قبل است با این تفاوت که شما باید طول حقیقی خط مورب را به دست آورید.

برای مثال شکل (4) دو خمی را نشان می دهد که اندازه رویه آن تغییر کرده است ولی اندازه سطح جانبی آن ثابت مانده است. با نگاه به نمای پلان واضح است که خط مورب AC طول بیشتری از پاره خط صاف AC دارد.(در عمل شما نیازی به نمای پلان ندارید و تنها برای توضیح بیش تر نشان داده شده است.)

برای یافتن طول خط مورب ، مثلث طول حقیقی را ترسیم کنید (شکل 5). 16 اینچ طول نهایی دو خم و 6 اینچ میزان انحراف خط مورب است. اندازه گیری روی این مثلث نشان می دهد که طول حقیقی خط مورب 17 اینچ است.

الگوی سطح جانبی در طراحی دو خم :

دو الگوی سطح جانبی برای دو خم S شکل استاندارد باید ترسیم شود (شکل 6)

·         سطح جانبی مسطح با طول 16 اینچ

·         سطح جانبی مورب با طول 17 اینچ

این الگو را همان گونه که برای طراحی دو خم در کانال سازی استاندارد رسم می کنید نیز این جا ترسیم کنید. این الگو را بعد از ترسیم علامت گذاری کنید چون امکان اشتباه بسیار زیاد است.

حروفی که روی شکل های (4 و6 و 7 ) نوشته شده برای ترسیم الزامی نیست. این حروف تنها برای درک بهتر این که چگونه این الگو ها به همدیگر مرتبط هستند نوشته شده است.

الگوی رویه:

دو الگوی رویه (شکل 7) دارای ابعاد مشابه هم هستند.

برای ترسیم الگوی رویه بالا (شکل 7) ، طول منحنی که در الگوی سطح جانبی مسطح وجود دارد را اندازه گیری کرده و پاره خط CA را ترسیم کنید. خط عمود به طول 6 اینچ از نقطه C و خط عمود به طول 12 اینچ از نقطه A ترسیم کنید . سپس خط مورب را رسم کنید . پاره خط CA از رویه را با طول منحنی الگوی سطح جانبی مورب اندازه گیری کنید. رویه پایین نیز مشابه رویه بالاست با این تفاوت که سطح داخلی آن و علامت IN در سمت مخالف الگوی قبلی است (شکل 7).

علامت های X و XX روی الگوی رویه و سطح جانبی به عنوان راهنمایی برای مونتاژ استفاده می شوند. (شکل های 6 و 7).

الگوی طراحی دو خم S شکل با تغییر در اندازه ی رویه و سطح جانبی :

شکل 8 یک نقشه کارگاهی از دو خم S شکل را نشان می دهد که اندازه هر دو رویه و سطح جانبی آن تغییر کرده است. این اطلاعات را شما باید تهیه کنید. به علامت “TOP DN3” که با یک فلش روی نقشه مشخص شده است توجه کنید. این نشان می دهد که سطح جانبی طراحی دو خم به میزان 3 اینچ در جهتی که نشان داده شده یعنی 4*8 اینچ ، زایه یا شیب خواهد داشت . (روی نقشه کارگاهی این سمت اصطلاحا بالا گفته می شود  حتا اگر هنگام نصب در کنار قرار گیرد).

 

معمولا شما به صورت ذهنی می توانید حدس بزنید که سطح جانبی دیگر چقدر مورب یا شیب دار خواد بود . اگر شما نتوانستید به سرعت به این مسئله پی ببرید ، می توانید نمای پلان را همان گونه که در شکل 9 ترسیم شده است ، رسم کنید. سپس می بینید که سطح جانبی که در پشت قرار گرفته به میزان 5 اینچ شیب دار خواهد بود. این بدان معنی است که طول این دو سطح جانبی با یکدیگر متفاوت است ، چون مقادیر شیب آن ها با هم متفاوت است.

وجود حروف A,B,C,D که در شکل های 8و9و10و11و12 دیده می شود ، در الگو لازم نیست ، این حروف صرفا برای درک بهتر شما از این که الگو ها چگونه با یکدیگر جفت می شوند ، نشان داده شده است.

الگوی سطح جانبی در :

طول سطح جانبی که در روبه روی شما قرار گرفته است را به کمک مثلث طول حقیقی پیدا کنید(شکل 10)،  یک ضلع این مثلث 3 اینچ است چون شیب یا تغییر ارتفاع سطح جانبی 3 اینج است. مثلث طول حقیقی نشان می دهد که طول سطح جانبی روبهرو، برابر ¼ 17 اینچ است. الگوی آن مانند الگوی سطح جانبی دو خم S شکل که اندازه آن تغییر می کند، رسم می شود (شکل 10). فاصله 16/3 اینچ از لبه که برای اتصال پیتسبورگ لازم است، (در اینجا نشان داده نشده) هم زمان و حین ترسیم کمان در نظر گرفته می شود. در کارگاه معمولا منحنی داخلی مشخص نمی شود.

سپس طول سطح جانبی که در پشت قرار گرفته و شیب یا تغییر ارتفاعی برابر 5 اینچ دارد را پیدا کنید. مثلث طول حقیقی (شکل 11) نشان می دهد که طول سطح جانبی پشتی برابر ¾ 17 اینچ است. الگوی سطح جانبی که در پشت واقع است (شکل 11) مانند الگوی سطح جانبی که در روبهرو قرار دارد، ترسیم می شود. البته لقی مجاز برای اتصالات و درز اتصال باید در نظر گرفته شود.

دقت کنید که هر دو الگو با علامت IN مشخص شده اند و باید این سطوح به طرف داخل قرار گیرند. الگوهای سطح جانبی که با علامت X و XX مشخص شده اند باید با الگوی رویه در نقاطی که با علامت  X و XX مشخص شده، جفت شوند.

این کار احتمال خطا هنگام مونتاژ را کاهش می دهد.

 

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


نیازمند نیروی متخصص در زمینه ساخت و نصب کانال می باشیم . در صورت تمایل با شماره تلفن های 09122126676 | 02155509685 | 02155509877 تماس حاصل فرمایید.

09122126676

Call Now Buttonتماس با کانال سازی