بلاگ

محاسبات کانال سازی

محاسبه ابعاد کانال ها در کانال سازی

محاسبه ابعاد کانال ها در کانال سازی

استفاده از روابط ریاضی در کانال کشی کولر

برای کار در رابطه با جریان هوا در ابعاد کانال سازی باید با استفاده از معادلات ساده و تغییر حالت آن ها به شکلی دیگر آشنا باشید. برای همه تکنسین های تهویه مطبوع این دو مهارت ضروری است. در این جا فرض می کنیم شما کار با معادلات ساده و همچنین کار با ماشین حساب را بلد هستید. شما برای به دست آوردن ابعاد کانال کولر (در این فصل) و محاسبه مقدار سرعت هوا (فصل بعد) از معادلات ریاضی استفاده خواهد کرد

این محاسبات برای هر تکنیسن تهویه مطبوع مهم است. باید ماشین حسابی داشته باشید که کلیدی برای عدد پی (π) و کلید ریشه دوم را داشته باشد:

همچنین داشتن کلید برای پرانتز مفید خواهد بود:

برای قسمت های صنعتی، مانند کار سرویس دهی، مدیریت انرژی و Tab (آزمایش، تنظیم و تعادل سازی)، داشتن ماشین حسابی با کلید مخصوص محاسبه ریشه سوم مفید است:

محاسبه ابعاد کانال ها در کانال سازی

محاسبه ابعاد کانال کشی کولر بسیار مهم است زیرا مقدار و سرعت هوای انتقالی توسط یک سیستم وابسته به ابعاد کانال کولر است. ممکن است لازم شود محاسبه کنید که برای جا به جایی مقدار مشخص هوا، ابعاد کانال ساز چقدر باید باشد، یا ممکن است لازم باشد محاسبه کنید که یک کانال مستطیل شکل با چه ابعادی معادل با یک کانال دایره ای است.

برای کار با ابعاد کانال سازی، باید مهارت های زیر را داشته باشید:

 • مساحت کانال مستطیل شکل را با داشتن ابعاد آن به دست آورید

 • بتوانید اینچ مربع را به فوت مربع تبدیل کنید و بالعکس

 • وقتی که مساحت و یکی از اندازه های کانال مستطیل شکل معلوم است، اندازه دیگر را به دست آورید

 • با داشتن قطر یک کانال ساز دایره ای مساحت آن را به دست آورید

 • با داشتن مساحت یک کانال دایره ای قطر آن را به دست آورید

همه این عملیات در این فصل توضیح داده شده اند. همه آن ها ساده هستند، به ویژه اگر از ماشین حساب استفاده کنید. قبل از پایان این فصل مطمئن شوید که همه آن ها را فرا گرفته اید. برای کار با مسائل فصل بعد  همچنین حرفه خودتان باید همه این عملیات را بلد باشید.

محاسبه مساحت کانال سازی

سطح مقطع یک کانال کشی کولر مستطیلی، یک مستطیل است(شکل یک). اغلب باید مساحت سطح مقطع را بیابید.

برای یافتن مساحت هر مستطیلی، اندازه دو بعد آن را در هم ضرب کنید. مثلاً برای یافتن مساحت هر مستطیل شکل دو، ارتفاع آن را در پهنای آن ضرب کنید:

ارتفاع × پهنا = مساحت

8 اینچ مربع = 2 اینچ ×4 اینچ = مساحت

همان طور که در شکل (2) می بینید 8 مربع یک اینچ مربعی در مستطیلی که ابعادش 4 اینچ در 2 اینچ است قرار می گیرد.

از این روش برای یافتن مساحت کانال استفاده کنید. از آنجا که ابعاد کانال بر حسب اینچ داده می شوند، با ضرب کردن یک بعد در بعد دیگر، مساحت کانال بر حسب اینچ مربع به دست می آید. علامت اختصاری آن sq.in یا in2  است.

توجه: هنگام مشخص کردن ابعاد کانال، ابتدا پهنا (اندازه افقی) داده می شود. ارتفاع (اندازه عمودی) بعد از پهنا داده می شود. در سیستم تهویه مطبوع ، ابتدا اندازه ای که در نقشه نشان داده شد، داده می شود. بنابر این یک کانال بر حسب زاویه دید نقشه به صورت 12×18 یا 18×12 مشخص می شود. ابعاد کانال کولر های مستطیلی معمولا اعداد زوج هستند.

مثال:

مساحت یک کانال با ابعاد 10 اینچ در 8 اینچ را بیابید:

ارتفاع × پهنا = مساحت

8 اینچ × 10 اینچ = مساحت

80 sq.in = مساحت

مسائل

قبل از ادامه مطالب، مسائل زیر را حل کنید.

 • ابعاد یک کانال 24×30 (برحسب اینچ) است. مساحت آن بر حسب اینچ مربع چقدر است؟

 • مساحت کانال 18×18 (برحسب اینچ) چقدر است؟

تبدیل اینچ مربع به فوت مربع

برای بیشتر کار های تهویه مطبوع، باید مساحت کانال کولر را به جای اینچ مربع بر حسب فوت مربع داشته باشید. سرعت هوا بر حسب فوت در دقیقه و مقدار هوا بر حسب فوت مکعب در دقیقه اندازه گرفته می شود. بنابراین، به منظور استفاده از مساحت ابعاد کانال همراه با سایر مقادیر، باید مقدار آن را بر حسب فوت مربع داشته باشید.

یک فوت مربع اندازه مساحت مربعی با ابعاد یک فوت است. یعنی هر بعد آن 12 اینچ است ( شکل3) بنابر این یک فوت مربع برابر 144 اینچ مربع است:

ارتفاع × پهنا = مساحت

12 اینچ × 12 اینچ = مساحت

144 اینچ مربع = مساحت

از آنجا که 144 sq.in برابر یک فوت مربع است،  برای تبدیل اینچ مربع به فوت مربع باید آن را بر 144 تقسیم کرد:

Sqft=(sq.in)/144

مثال:

ابعاد کانال مستطیل شکلی، 24 اینچ در 18 اینچ است. مساحت سطح مقطع آن برحسب فوت مربع چقدر است؟

مرحله اول: مساحت را بر حسب اینچ مربع بیابید.

18اینچ ×24اینچ = مساحت

432 sq.in = مساحت

مرحله دوم: مساحت را بر حسب فوت مربع بیابید.

144/ مساحت برحسب اینچ مربع=مساحت بر حسب فوت مربع

 3 sq.in= مساحت

144/432 sq.in  = مساحت برحسب فوت مربع

این دو مرحله را می توان با هم ترکیب کرد:

144/ارتفاع × پهنا = مساحت

144 اینچ /18 اینچ ×24 اینچ = مساحت

توجه: این پرسش را می توان با تبدیل 24 اینچ و 18 اینچ به فوت قبل از ضرب کردن آن ها حل کرد. این کار را با تقسیم اعداد بر 12 انجام دهید:

3=sq.ft 1.5 فوت × 2 فوت

1.5 فوت = 18 اینچ

2 فوت= 24 اینچ

هر دو روش نتیجه یکسانی دارند و انجام هر دو یا ماشین حساب آسان است. تبدیل فوت مربع به اینچ مربع ممکن است لازم شود فوت مربع را به اینچ مربع ممکن است لازم شود فوت مربع را به اینچ مربع تبدیل کنید.مخصوصا برای پیدا کردن ابعاد کانال کولر برحسب اینچ وقتی که مساحت آن بر حسب فوت مربع داده شوده است. برای تغییر فوت مربع به اینچ مربع، آن را در 144 ضرب کنید:

144× مساحت برحسب فوت مربع = مساحت برحسب اینچ مربع

برای مثال، مساحت کانالی که مساحت آن 3.8 sq.ft است را برحسب اینچ مربع بیابید

144× (sq.in) مساحت بر حسب = (sq.ft) مساحت بر حسب

  144× sq.ft 3.8= (sq.ft) مساحت بر حسب

547.2 sq.in  = مساحت

پرسش ها:

 • ابعاد کانالی 30 اینچ در 16 اینچ است. مساحت آن برحسب فوت مربع چقدر است؟

 • مساحت کانالی با ابعاد 42 اینچ در 34 اینچ چند فوت مربع است؟

 • مساحت کانالی 75 sq.ft است. مساحت آن برحسب اینچ مربع چقدر است؟

 • اگر مساحت کانالی 5 sq.ft باشد، مساحت آن چند اینچ مربع است؟

یافتن اندازه یک بعد کانال سازی

بعضی وقت ها مساحت یک کانال ساز مشخص است و باید ابعاد کانال را پیدا کنید که همان مساحت را داشته باشد. مثلا فرض کنید که کانالی 24 اینچ در 24 اینچ دارید. برای جاگرفتن بین یک لوله و یک تیر باید ارتفاع و ابعاد کانال کولر به 14 اینچ تغییر کند. مساله یافتن پهنای کانال است، کانالی که مساحت آن برابر کانال کشی کولر اولیه باشد.

برای یافتن پهنا، معادله را به صورت زیر تغییر دهید:

ارتفاع / مساحت = پهنا

ارتفاع × پهنا = مساحت

ابعاد کانال معمولا اعدادی زوج هستند. همیشه عدد حاصل را به سمت عدد بیشتر گرد کنید نه عدد کمتر، چون کمی بیشتر بودن مساحت از مقدار لازم قابل قبول است،اما کمتر بودن آن جایز نیست.

مثال:

ارتفاع یک کانال کولر 32 اینچ در اینچ باید به 28 اینچ تغییر یابد تا بتوان آن را بین یک لوله و یک تیر جای داد. پهنای جدید ابعاد کانال کشی کولر برای داشتن همان مساحت چقدر باید باشد؟

مرحله اول: مساحت را بیابید:

32 اینچ × 32 اینچ = مساحت

1024 sq.in= مساحت

مرحله دوم: پهنای کانال جدید را بیابید:

28اینچ/sq.in 1024= پهنا

(به 38 اینچ گرد می شود) 36.57 اینچ = پهنا

چون اندازه های ابعاد کانال زوج هستند، جواب 36.57 به عدد زوج بیشتر که 38 اینچ است گرد می شود.

پرسش ها:

 • کانالی 16 اینچ × 20 اینچ داریم. ارتفاع کانال باید طوری به 10 اینچ تغییر کند که مساحت آن ثابت بماند( توجه کنید که ارتفاع اندازه دوم است). ابعاد جدید کانال چه باید باشد؟

 • ابعاد کانالی 8 اینچ ×20 اینچ است. باید ضمن حفظ مساحت، عرض آن 18 اینچ شود.

(توجه کنید که اندازه اول پهنا است). ابعاد جدید کانال باید چقدر باشد؟

یافتن مساحت کانال سازی دایره ای

اندازه کانال دایره ای با قطر آن برحسب اینچ (شکل 4) داده می شود. شعاع نصف قطر است. برای یافتن شعاع، قطر را تقسیم بر 2 کنید. این کار را می توایند ذهنی انجام دهید.

مثلا ابعاد کانال دایره ای 12 اینچ شعاعش 6 اینچ است.

معادله یافتن مساحت دایره از عدد π را ندارید، از عدد  3.416 استفاده کنید.

عبارت 2(شعاع) به معنای شعاع به توان دو است. توان دو یک عدد به معنای ضرب آن عدد در خودش است. مثلا اگر شعاع 6اینچ باشد، آن را در خودش ضرب کنید.

6 × 6 = 2(شعاع)

36= 2(شعاع)

مثال:

قطر دایره ای 16 اینچ است. مساحت آن چقدر است؟ (توجه کنید که شعاع نصف قطر است، پس شعاع کانال 8 اینچ است). اگر شعاع بر حسب اینچ باشد، مساحت برحسب اینچ مربع خواهد بود

2(شعاع) × π = مساحت

8 اینچ × 8 اینچ × 3.1416 = مساحت

201.06 sq.in = مساحت

درست مثل ابعاد کانال مستطیلی، اغلب لازم است که اینچ مربع را به فوت مربع تبدیل کنید. مساحت را به 144 تقسیم کنید تا اینچ مربع به فوت مربع تغییر یابد

144 / 2(شعاع) × π = (sq.ft) مساحت

144 / 8 اینچ × 8 اینچ × 3.1416 = (sq.ft) مساحت

(گرد شده) 1.4 sq.ft= مساحت

پرسش ها:

 • در دایره ای با قطر 9 اینچ چند اینچ مربع وجود دارد؟

 • در دایره ای با قطر 9 اینچ چند فوت مربع وجود دارد؟

 • در کانالی به قطر 22 اینچ چند فوت مربع وجود دارد؟

پاسخ های خود را در انتهای فصل بررسی کنید.

یافتن قطر ابعاد کانال سازی دایره ای

ممکن است ابعاد کانال مستطیلی شکلی را داشته باشید و بخواهید بدانید یک کانال دایره ای باید قطرش چقدر باشد تا همان مساحت را داشته باشد.

معادله مساحت دایره را برحسب شعاع آن بنویسید:

عکس گذاشته شود

علامت  نشانه ریشه دوم یک عدد است. ریشه دوم برعکس مربع یک عدد است.

مثلاً، ریشه دوم 16 عدد 4 می شود. چون 4 به توان دو برابر 16 است.

(16=4×4)

ریشه دوم 16 به صورت  نوشته می شود.

برای یافتن ریشه دوم از ماشین حساب استفاده کنید.

مثال:

مساحت یک کانال مستطیل شکل 192 sq.in است. کانال دایره ای با چه قطری همان مساحت را دارد؟

= شعاع

7.82 اینچ = شعاع

2× 7.82 = قطر

(گرد شده به 16) 15.64 اینچ = شعاع

قطر به نزدیک ترین عدد زوج بیشتر گرد می شود.

توجه: کانال دایره ای با قطر بیش از 10 اینچ با مقادیر زوج موجود است.

(12 اینچ ، 14 اینچ ، 16 اینچ و ….). کانال دایره ای زیر 10 اینچ با همه مقادیر صحیح وجود دارد

(7 اینچ ، 8 اینچ ، 9 اینچ و ….)

پرسش ها:

 • مساحت یک کانال دایره ای باید 240 sq.in باشد.قطر کانال باید چقدر باشد؟

 • مساحت یک کانال دایره ای باید 2 sq.ft باشد. قطر آن چقدر باید باشد؟

 • اباعاد یک کانال مستطیل شکل 12 اینچ × 18 اینچ است. باید آن را با یک کانال دایره ای با همان مساحت تعویض کرد. قطر کانال دایره ای چقدر باید باشد؟

مرور مطالب

اگر بتوانید بدون مراجعه به کتاب به سوالات زیر پاسخ دهید، مطالب این فصل را فرا گرفته اید.

برای این مسائل، قطر کانال را به نزدیک ترین عدد صحیح گرد کنید. ابعاد کانال مستطیلی را به نزدیک ترین عدد زوج گرد کنید.

 • مساحت یک کانال 12 اینچ × 18 اینچ چند اینچ مربع است؟

 • مساحت کانال 10 اینچ × 12 اینچ چند فوت مربع است؟

 • مساحت کانال 26 اینچ × 44 اینچ بر حسب فوت مربع چقدر است؟

 • مساحت کانال 36 اینچ × 48 اینچ را بر حسب فوت مربع با محاسبات ذهنی بیایید.

 • مساحت یک کانال باید 240 اینچ مربع باشد. یک ضلع آن باید 12 اینچ باشد.

اندازه ضلع دیگر چقدر باید باشد؟ (نزدیک ترین عدد زوج را بگویید)

 • یک کانال 18 اینچ × 20 اینچ باید با کانالی با همان مساحت و 14 اینچ ارتفاع تعویض شود. اندازه کانال چقدر خواهد بود؟

 • یک کانال دایره ای با قطر 12 اینچ باید با کانال مستطیلی با مساحت برابر تعویض شود. اندازه کانال چقدر خواهد بود؟

 • یک کانال 18 اینچ × 20 اینچ باید با کانال دایره ای با همان مساحت تعویض شود. قطر کانال دایره ای باید چقدر باشد؟ (نزدیک ترین عدد زوج را بگویید)

 • شکل 5 قسمتی از یک کانال را نشان می دهد.ابعاد کانال در نقاط A,B,D را بگویید

خلاصه معادلات مورد استفاده برای یافتن ابعاد کانال

 • پیداکردن مساحت کانال مستطیلی بر حسب اینچ مربع:

(in)ارتفاع × (in) پهنا =  مساحت

 • پیداکردن مساحت کانال مستطیلی بر حسب فوت مربع:

144 / ](in) ارتفاع × (in)] =(sq.ft) مساحت

 • تبدیل اینچ مربع به فوت مربع:

144/sq.ft=sq.in

 • تبدیل فوت مربع به اینچ مربع:

144 × sq.in = sq.ft

 • پیداکردن یک ضلع کانال وقتی که مساحت و ضلع دیگر معلوم است:

ارتفاع / مساحت = پهنا

 • یافتن مساحت کانال دایره ای:

 2(شعاع) × π = مساحت

 • یافتن شعاع کانال دایره ای وقتی مساحت معلوم است:

=شعاع

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


نیازمند نیروی متخصص در زمینه ساخت و نصب کانال می باشیم . در صورت تمایل با شماره تلفن های 09122126676 | 02155509685 | 02155509877 تماس حاصل فرمایید.

09122126676

Call Now Buttonتماس با کانال سازی