بلاگ

قدرت و سرعت هوا در کانال کشی

مقدار و سرعت هوا در کانال کشی

مقدار و سرعت هوا در کانال کشی کولر

اگر شما در کار گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع هوا هستید، باید بتوانید مقدار و سرعت هوا را محاسبه کنید.

 • مقدار هوا، حجم هوایی است که توسط کانال کشی در یک بازه زمانی معین منتقل می شود. به آن نرخ جریان یا گذر هم می گویند. مقدار هوا با فوت مکعب در دقیقه (CFM) اندازه گیری می شود.

 • سرعت هوا، تندی عبور جریان هوا در کانال کشی است. سرعت هوا با فوت در دقیقه (FPM) اندازه گیری می شود.

همه تکنیسین های تهویه مطبوع باید بتوانند محاسبه کنند که چه مقدار هوا به محل رسانده می شود و سرعت حرکت هوا چقدر است. آنها باید شرایط هوارسانی را اندازه گیری و تغییرات لازم را محاسبه کنند. جریان هوا بر آسایش و کیفیت هوای داخل تاثیر می گذارد چون گرما، سرما و یا هوای بیرون را به داخل انتقال می دهد. حتی اگر هوا دمای مناسبی داشته باشد باید حالات زیر را در نظر گرفت:

 • اگر سرعت هوا در کانال ساز بیش از حد زیاد باشد، در سیستم سروصدا به وجود می آید و محیط در حال تهویه نامطلوب خواهد شد.

 • اگر مقدار هوای انتقالی به محیط زیاد یا کم باشد، محیط زیادی سرد یا گرم خواهد شد. وقتی که شرایط جریان هوا مناسب نباشد، محیط تهویه راحتی لازم را نخواهد داشت

وابستگی مقدار هوا به سرعت آن و اندازه کانال کشی کولر

مقدار هوای انتقالی توسط کانال کولر را حجم آن نیز می نامند و آن را با فوت مکعب در دقیقه اندازه می گیرند. یک فوت مکعب هوا در مکعبی به ابعاد یک فوت جای میگیرد (12 اینچ × 12 اینچ × 12 اینچ) (شکل1)

مشخص است که مقدار هوایی که یک کانال منتقل می کند به دو چیز بستگی دارد:

 • سرعت (تندی) هوا

 • ابعاد کانال کولر یا تهویه

شکل (2) نشان می دهد که سرعت بر مقدار هوای انتقالی تاثیر می گذارد.

 • اگر کانالی یا مساحت یک فوت مربع دارای جریان هوای 1000 EPM (فوت در دقیقه) باشد، مقدار هوای انتقالی 4000 CFM (فوت مکعب در دقیقه) می شود. (شکل A2)

 • اگر کانالی با مساحت یک فوت مربع دارای جریان هوای 4000 FPM ( فوت در دقیقه ) باشد، مقدار هوای انتقالی 4000 CFM (فوت مکعب در دقیقه) می شود. (شکل B2)

شکل (3) نشان می دهد ابعاد کانال در کانال سازی هم بر مقدار هوای انتقالی تاثیر می گذارد.

 • اگر کانالی با مساحت یک فوت مربع دارای جریان هوای 1000 FPM (فوت بر دقیقه) باشد، 1000 CFM (فوت مکعب در دقیقه) هوا را انتقال خواهد داد. (شکل A3)

 • اگر کانالی با مساحت 4 فوت مربع دارای جریان هوای 4000 FPM (فوت بر دقیقه) باشد، 4000CFM (فوت مکعب در دقیقه) هوا را انتقال خواهد داد. (شکل 2B)

شکل اول

شکل 2

شکل 3

یافتن مقدار (حجم) هوا

همان طور که می بینید، یک کانال کشی کوچک که جریان هوای سریع تری دارد،ممکن است حجم هوای برابر با یک کانال کشی بزرگ تر که جریان هوای کندتری دارد را انتقال دهد. این حقیقت یک معادله بسیار مفید را در اختیار ما قرار می دهد:

سرعت×معادله = حجم انتقالی

مثال:

هوا با 1200 FPM در یک کانال 18 اینچ×28 اینچ جاری است: چه مقدار هوا منتقل می شود؟

مرحله اول: مساحت سطح مقطع کانال را برحسب وت مربع بیابید.

Sq.ft 5.3 = مساحت

144/(18 اینچ × 28 اینچ) = مساحت

مرحله دوم: مقدار هوا را بیابید.

سرعت × مساحت = حجم انتقالی

Sq.ft  5.3 × 1200 FPM = حجم انتقالی

42000 CFM = حجم انتقالی

یافتن سرع هوا

اگر مساحت کانال کشی و مقدار هوا معلوم باشند، می توان معادله را برای پیدا کردن سرعت به صورت دیگری نوشت:

مساحت / حجم انتقالی = سرعت

مثال:

یک سیستم 2110CFM را منتقل می کند. ابعاد کانال 16 اینچ * 12 اینچ است. چه سرعتی برای هوا لازم است تا انتقال هوا انجام شود؟

مرحله اول: مساحت کانال کشی را بر حسب فوت مربع بیابید.

144 / (ارتفاع × پهنا) = مساحت

Sq.ft  22.2 = مساحت

144 / 16 اینچ = مساحت

مرحله دوم: سرعت هوا را بیابید.

مساحت / حجم انتقالی = سرعت

950 FPM = سرعت

(2110 CFM) / (sq.ft  2202) = سرعت

یافتن مساحت کانال

اگر مقدار هوای انتقالی و سرعت آن معلوم باشند، می توان معادله را برای یافتن مساحت کانال کشی به صورت دیگری نوشت:

سرعت / مقدار هوا = مساحت

مثال:

یک سیستم باید 8500 CFM را منتقل کند. سرعت در کانال باید 1600 FPM باشد.

مساحت کانال باید چقدر باشد؟

سرعت / مقدار هوا = مساحت

Sq.ft 31.5 = مساحت

8500 CFM / 1600 FPM  = مساحت

پرسش ها:

قبل از ادامه پرسش های زیر را حل کنید. برای حل به روش زیر عمل کنید

 • CFM و FRM را به نزدیک ترین عدد 5 گرد کنید

 • اعداد مربوط به کانال سازی مستطیلی را به نزدیک ترین عدد زوج گرد کنید.

 • هوا با 1500 FPM داخل یک کانال 18 اینچ

  32 اینچ حرکت می کند. چه مقدار هوا منتقل می شود؟

 • یک کانال 16 اینچ * 30 اینچ مقدار 4035 CFM هوا را منتقل می کند. سرعت هوا چقدر است؟

 • اگر سرعت هوا در یک کانال 24 اینچ * 24 اینچ برابر 1400 FPM باشد، چه مقدار هوا منتقل می شود؟

 • باید 5200 CFM هوا با 1500 FPM از یک کانال منتقل شود و ارتفاع کانال 18 اینچ است. پهنای آن چقدر باید باشد؟

سرعت و مقدار هوا در کانال کشی های دایره ای

    معادلات مربوط به سرعت و مقدار هوا برای کانال کشی های دایره ای شبیه کانال های مستطیلی است.

   همان طور که در فصل 2 آموختید، معادله یافتن مساحت کانال کشی دایره ای به صورت زیر است:

2(شعاع) × π = مساحت

بعد از محاسبه مساحت کانال، می توان از سه معادله مربوط به جریان هوا استفاده کرد:

سرعت / مقدار هوا = مساحت

مساحت / مقدار هوا = سرعت

سرعت × مساحت = مقدار هوا

مثال: یافتن مقدار هوا

هوا با 1200 FPM از یک کانال با قطر 22 اینچ عبور می کند. چه مقدار هوا منتقل می شود؟

مرحله اول: مساحت کانال دایره ای را بر حسب فوت مربع بیابید:

144 / [2(شعاع) × π = مساحت

144 / (11 اینچ × 11 اینچ × π ) = مساحت

Sq.ft 2.64  = مساحت

سرعت × مساحت = مقدار هوا

مرحله دوم: مقدار هوا را بیابید:

Sq.ft  2.64 × 1200 FPM = مقدار هوا

(به 3170 cfm گرد می شود) 3168 cfm  = مقدار هوا

مثال: یافتن سرعت هوا

یک سیستم باید 2110 cfm را منتقل کند. قطر کانال دایره ای 18 اینچ  است. سرعت هوا برای این مقدار انتقال هوا باید چقدر باشد؟

مرحله اول: مساحت کانال را بر حسب فوت مربع بیابید:

Sq.ft  1.767 = مساحت

144 / 9 × 9 × 3.1416 = مساحت

مرحله دوم: سرعت هوا را بیابید:

مساحت / مقدار هوا = سرعت

(2110 cfm) / (sq.ft 1.767) سرعت

(به 1195 گرد می شود) 1194 FPM = سرعت

مثال: یافتن مساحت و قطر کانال

یک سیستم باید 8500 CFM را منتقل کند. سرعت کانال باید 1600 FPM باشد. قطر کانال دایره ای باید چقدر باشد؟

مرحله اول: مساحت را برحسب اینچ مربع بیابید:

سرعت / مقدار هوا = مساحت

1600 FPM / 8500 CFM = مساحت

5.31 sq.ft = مساحت

144 × 5.31 sq.ft =  (برحسب اینچ مربع) مساحت

765 sq.ft = مساحت

توجه: می توانید این عملیات را به یکباره توسط ماشین حساب انجام دهید:

1600 FPM / 8500 CFM × 144 = مساحت

765 sq.ft = مساحت

مرحله دوم: محاسبه کنید که چه قطری تقریبا این مساحت را ایجاد می کند.

توجه: می توانید دو قسمت این روش را در یک مرحله انجام دهید:

پرسش ها:

برای این پرسش ها:

 • CFM و FPM را به نزدیک ترین مضرب 5 گرد کنید.

 • برای کانال های دایره ای بزرگ تر از 10 اینچ، قطر را به نزدیک ترین عدد زوج بیشتر گرد کنید.

 • اگر سرعت هوا 1255 FPM باشد و کانال دایره ای قطر 26 اینچ داشته باشد، چه مقدار هوا منتقل می شود؟

 • اگر کانالی با قطر 30 اینچ مقدار 7480 CFM هوا را منتقل کند، سرعت هوا چقدر است؟

 • کانال دایره ای با چه قطری می تواند 1200 CFM هوا را با 800 FPM منتقل کند؟

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


نیازمند نیروی متخصص در زمینه ساخت و نصب کانال می باشیم . در صورت تمایل با شماره تلفن های 09122126676 | 02155509685 | 02155509877 تماس حاصل فرمایید.

09122126676

Call Now Buttonتماس با کانال سازی