بلاگ

کانال کشی

کانال کشی

کانال کشی در کانال سازی

یکی از روشهای تامین شرایط آسـایش در یـک محـیط اسـتفاده از سیسـتم هوارسـانی با استفاده از کانال کشی کولر اسـت. در هوارسانی میتوان هوای گرم، سرد، مرطوب و یا رطوبتگیری شده را به فضای مورد نظر ارسال کـرد و هوای آلوده را تخلیه نمود. سیستمهای هوارسانی شامل هواسازها ، کانالها ، دریچه هـا ، دمپرهـا ، اجـزا کنترلی و غیره میباشد. سیستم کانال سازی شبکه ایست از انشعابات و مسیرهای دایره ای یا مسـتطیلی (عمومـا از جـنس صفحات گالوانیزه ، آلومینیومی ، فایبرگلاس و یا کامپوزیت پلاستیک) که داخل دیوارها ، کـف و یا سقف قرار دارد.

یک سیستم کانال کشی معمولی شامل کانالهای رفت و برگشت هواست . وسیله گرمایش و یا سـرمایش اصـلی دارای یک فن است که میتواند هوای رفت را به داخل اتاقها هدایت کند. فن میتواند هـوا ی رفت را با استفاده از کانالهای هوای طراحی شده و از طریق دریچه های هوای رفت بـه داخـل اتاقها بدمد . اکثر منازل به منظور صرفه جویی در نصب ، از یک یا دو مسیر هوای برگشـت در مکان های پرتردد مانند پذیرایی استفاده میکنند (بعضی از منازل سیستم کانال سازی برگشت ندارنـد . اینگونـه طراحـی هـای کـم هزینـه معمـولا دارای کیفیـت پـایین تـر و هزینـه ی انـرژی بـالاتر میباشند).

تعریف کانال تهویه مطبوع در کانال کشی :

کانال کشی محفظ هایی بـرا ی عبـور هـوا مـی باشـد . وظیفـه یک سیسـتم کانـال در کانال سازی و ساختمانی عبارتست از انتقال هوای حامل سرما ، گرمـا یا هـوا ی تـازه بـه داخل محیط ساختمان و یا تخلیه هوای داخـل بـه محـیط بیـرون . کانـال هـا در کانال کشی معمـولا در سـطح مقطع های دایره ای یا مربع مستطیلی ساخته میشوند که معمولا در ساختمان ها از کانال های بـا مقطع مستطیلی استفاده میشود . کانالها دارای جـنس هـای مختلفـی از جملـه پارچـه ای ، ورق گالوانیزه و گاهی آلومینیوم ساخته میشوند . ابعاد آنها نیز براساس میزان دبی هوای مـورد نیاز تعیین میشود که در طول مسیر کانال از زانوها نیز استفاده میشود و این زانوها باید به گونه ای باشند که افت فشار زیادی را ایجاد نکنند . کانالها را در برخی موارد عایقبندی نیز میکننـد تـا اتلاف انرژی کاهش یافته و یا اصلا صورت نگیرد . در اکثر سیستمهـای تهویـه مطبـوع، انتقـال سرما و گرما توسط کانال ساز انجام میشود . بدین ترتیب که هوا پس از تغییراتی که بـر روی آن در دستگاه از نظر دما و رطوبت صورت میگیرد ، ابتدا از کانال رفـت خـارج شـده و وارد محیط میشود و سپس از طریق کانال برگشت وارد دستگاه شده تا تغییرات دوباره بر روی آن اعمـال شود .

کانال تهویه مطبوع می باید به گونه ای انتخاب شود کـه مقـدار حـداقل هـوادهی آن برابـر هوای محاسبه شده و مقدار حداقل فشار ساکن آن مساوی مجموع افت فشارهای کانال باشد. سطح مقطع کانال به گونه ای انتخاب میشود که سرعت هوای مناسبی در آن به وجود آید. همچنین باید توجه داشت که در کانال صدا، ارتعـاش و افـت فشـار زیـادی ایجـاد نشـود و از طرفی فضای کمتری را اشغال کند تا مصالح کمتری مصرف شود.

طبقه بندی انواع سیستم کانال کشی :

سیستمهای کانال رفت و برگشت با توجه به سرعت و فشار جریان هوا در داخـل کانـال ، بـه ترتیب زیر طبقه بندی میشوند:

سرعت : سیستمهای انتقال هوا را میتوان براساس سـرعت ابتـدایی در کانـال رفـت بـه ترتیب زیر تقسیمبندی نمود:

در تهویه مطبوع ساختمانهای معمولی و صنعتی:

  • سرعت کم ـ حداکثر تا 2500fpm .معمولا بین 1200 fpm تا 2200

  • سرعت متوسط- بین 2000 fpm تا 4000 fpm

  • سرعت زیاد ـ بیش از 4000 fpm

فشار: سیستمهای انتقال هوا براساس فشار کلی به سه طبقه تقسیم میشوند:

  • فشار پایین – حداکثر تا 2 اینچ آب

  • فشار متوسط – از 2 تا 6 اینچ آب

  • فشار بالا – بیشتر از 6 اینچ آب

فشار کلی سیستم عبارت است از مجموع افت فشار در طول کانال ، افت فشـار در دسـتگاه تهویه مطبوع ، افت فشار در دریچه ورود هوا به فضـای مـورد نظـر و فشـار اسـتاتیکی لازم در انتهای کانال .

هدر دادن انرژی و افزایش هزینه ها  در کانال کشی :

سیستمهای کانال معمولی 25 تا 40 درصد انرژی گرمایش یا سرمایش خـود را در نزدیکـی دستگاه هواساز از دست میدهند . منـازلی کـه کانـال هـا در محـدوده محافظـت شـده ای ماننـد زیرزمین هستند ، مقدار کمتری انرژی از دست خواهند داد ، درحالیکه سیستمهای دیگر (ماننـد کانالهایی که در سقف یا زیرشیروانی قراردارند) انرژی بیشتری ازدست میدهند. در سیستمهایی که کانالها در زیرشیروانی قراردارنـد ، یکـی از مهمتـر ین راهکارهـا یی کـه میتوان در انرژی صرفه جویی کرد ، تغییر و تعمیـر وضـعیت کنـونی کانـال ها در کانال کشی است . در تحقیـق صورت گرفته در آمریکا نشان داده شده است که اگر تنها در نیمی از کانالهـای بـدون عـایق و درزگیری نشده یک منزل معمولی جلوی هدر رفتن گرما گرفته شود، 160 دلار در هزینه قبض انرژی صرفه جویی میشود. در نتیجه هزینه عایق کردن و درزگیری کانالها در کمتر از 3 سـال جبران میگردد.

انرژی در سیستمهای کانال به دو صورت هدر میرود: از طریق سطوح گرم و نشت هـوا از درزها. برای بیان ساده تر میتوان کانال برای هوای گرم را مثال زد ، اما این اطلاعات برای هوای سرد نیز صدق میکند.

نشت هوا در کانال کشی

یکی دیگر از راههای هدر رفت گرما نشت هواست. گاهی نشت هوا به دلیل سوراخ شـدن اتفاقی کانال و گاهی به دلیل اتصالات ضعیف میباشد. حتـ ی اگـر کانـال هـا درزگیـ ری شـوند عملکرد نامناسب آنها میتواند موجب نشت هوا از داخل خود منزل شود. هوا از فشار بالا به سمت فشار پایین حرکت میکند. برای اینکه هوای رفت از داخل کانـال به هوای مورد نظر برود، باید هوای داخل کانال فشار بالاتری نسبت به هوای اتاق داشته باشـد. بهطور مشابه برای برگشت هوا از داخل اتاق به کانال برگشت، هوای داخل کانـال با یـ د فشـار کمتری نسبت به هوای اتاق داشته باشد. فن دستگاه هواساز مرکزی، تولید کننده ایـ ن اخـتلاف فشار میباشد. بهمحض اینکه فن خاموش شود فشار به سرعت برابر شـده و جریـان هـو ا نیـز متوقف می شود. فن دستگاه هواساز مرکزی یک فشار بالا در کانال هوای رفت و یک فشار پـایین در کانـال برگشت تولید میکند. فشار بالا، هوای گرم را مجبور به حرکت در کانـال و جریـان یـافتن بـه اتاق میکند و فشار پایین، هوای داخل اتاق را به داخل کانال برگشت میکشد.

شبکه برگشت هوا در کانال کشی

در سیستمهای تهویه مطبوع ساختمانهای مسکونی و اداری، در مقابـل 100 درصـد هـوای مصرفی رفت، 20 درصد هوای تازه و80 درصد هوای برگشتی در نظر گرفته میشود. طرح کانال برگشت بطور کلی مشابه کانال رفـت مـی باشـد. دریچـه هـای برگشـت هـوا را میتوان در هر نقطهای از اتاق نصب نمود به شرط آن که مسیر هوای خروجی از دریچه اصـلی کوتاهتر نشود، یعنی می باید هوا پس از خارج شدن از دریچه اصـلی در اتـاق جریـان یافتـه و سپس به دریچه برگشت برسد و اگر این فاصله کم باشد راندمان سیسـتم پـایین خواهـد آمـد. شبکه برگشت کانال هوا به سه روش کلی طراحی میشوند. این سه روش عبارتند از: 1 -کانال جداگانه به موازات کانال رفت اجرا شود. در این روش همانطور که برای هر یـ ک از اتاقها کانال رفت در نظر گرفته میشود، در محل مناسـب ن یـ ز کانـال برگشـت بـرا ی همـه اتاقها تعبیه میگردد. در این روش که عملا منطقیترین و کاملترین روش میباشد دو اشـکال عمده وجود دارد: مقدار و هزینه کانالکشی زیاد میشود و همچنین به علت تقاطع زیاد کانـال رفت و برگشت ارتفاع سقف کاذب زیاد میگردد. 2 -در روش دوم از راهرو و هال بهعنوان جمعکننده هـوا ی برگشـت ی اسـتفاده مـ یشـود و دریچه برگشت هوا در قسمت پایین دربها نصب و از یک یـ ا چنـد قسـمت راهـرو و هـال ، هوای برگشتی توسط کانال به دستگاه باز میگردد. 3 -در این روش از سقف کاذب به عنوان جمع آورنده هوای برگشتی استفاده شده وهـوا ی برگشتی از طریق یک یا چند دریچه به دستگاه میرسد.

 جهت مشاوره رایگان در خصوص کانال سازی با کارشناسان کانال ساز نیکوکار تماس بگیرید.

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


نیازمند نیروی متخصص در زمینه ساخت و نصب کانال می باشیم . در صورت تمایل با شماره تلفن های 09122126676 | 02155509685 | 02155509877 تماس حاصل فرمایید.

09122126676

Call Now Buttonتماس با کانال سازی